The International 2020 пройде 18-23 серпня

Цього разу місце проведеня головного турніру року — Стокгольм.

Narecti v Evropi! Potcynalo sja g bo z Evropy.

Pravda, davno ne sljidkuju za Dotoju duge dovho, krim podekoly velykyx turniriv.